ทัวร์เยอรมัน

 

ชมกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมัน เมืองเกดรสเดน กรุงปราก โบสถ์โครงกระดูก 

ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความงามของกรุงบูดาเปสต์